Home / Algemene voorwaarden

1 Overzicht

One Bill Global, verder afgekort met OBG, begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren. We handelen conform de eisen van de verschillende wetgevingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming die van toepassing zijn in de landen waar we actief zijn.

Deze privacyverklaring legt uit hoe we Persoonsgegevens van onze klanten, OBG-Advisors, sollicitanten en bezoekers van een kantoor of de Website (gezamenlijk ‘u’ en ‘uw’) verzamelen, gebruiken en delen. Het legt ook uw rechten uit met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat niet alle hoofdstukken voor u even relevant of van toepassing hoeven zijn – afhankelijk van de omstandigheden. Als u bijvoorbeeld bezoeker van een kantoor bent, dan is hoofdstuk ‘Uw keuzes qua marketing’ in principe niet op u van toepassing omdat we normaliter geen direct marketing sturen naar bezoekers van een kantoor.

Lees a.u.b. deze privacyverklaring aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze Website of Apps en/of uw Persoonsgegevens verstrekt.

2 Wie zijn we, en hoe kunt u contact opnemen?

One Bill Global NV en haar dochterondernemingen en aan haar verbonden ondernemingen (‘One Bill Global’, ‘OBG‘, ‘we/wij‘, ‘ons‘ en ‘onze‘) zijn een internationale groep bedrijven en bieden diensten aan via een een netwerk van onafhankelijke distributeurs (‘OBG-Advisors‘).

Afhankelijk van hoe u met ons in aanraking komt, worden uw Persoonsgegevens door verschillende entiteiten van OBG en/of voor verschillende doelen verwerkt. U vindt hier de lijst met de entiteiten van OBG die optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor uw Persoonsgegevens. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, uw Persoonsgegevens willen bijwerken of uw rechten willen uitoefenen zoals onderstaand beschreven, neem dan contact op met het Privacy Team.

3 Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die direct of indirect verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon of, indien van toepassing, een rechtspersoon. Persoonsgegevens kunnen een naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, IP-adres, creditcardinformatie, voorkeuren, leeftijd, geslacht, beroep, etc. bevatten.

De Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we dat doen is afhankelijk van hoe u met ons in aanraking komt. Bent u klant, dan is het mogelijk dat we andere gegevens verzamelen dan wanneer u bijvoorbeeld OBG-Advisor bent. Hieronder vindt u algemene uitleg over onze activiteiten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens. Wilt u echter onze activiteiten en doelen met betrekking tot gegevensverwerking bekijken op interactie-niveau, raadpleeg dan hier onze lijst ‘Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?’. Deze lijst bevat informatie over verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkenen.

3.1 Categorieën persoonsgegevens

Algemene categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

 • Contactgegevens: zoals naam, titel, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Biografische informatie: zoals geslacht, geboortedatum, nationaliteit, een foto of video’s met uw afbeelding, beroep en informatie over uw gezinsleven (behalve bijzondere categorieën gegevens) waaronder het gezin, de kinderen, hobby’s en interesses.
 • Identificatiegegevens: zoals paspoortnummer, nationaal identificatienummer, rijksregisternummer en overige identificatiegegevens en documenten en fotokopieën van de voornoemde identificatiedocumenten, voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Registratiegegevens: zoals nieuwsbriefinschrijvingen, aanmeldingen voor evenementen/incentive-reizen, abonnementen, downloads en gebruikersnamen/wachtwoorden, gegevens die gevraagd zijn op aanmeld- of registratieformulieren en aanverwante informatie zoals feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Facturatie- en financiële gegevens: zoals bankgegevens, gegevens van krediet-/debetkaarten, kopieën van bankrekeningafschriften en alle informatie die nodig is om betalingstransacties te verifiëren en/of te verwerken.
 • Product- en dienstinformatie: zoals uw aankoopgeschiedenis, informatie over producten & diensten die we aan u verkocht hebben, voorkeursproducten en -diensten, gebruiksinformatie van de producten en diensten.
 • Gegevens over uw gebruik van OBG IT-systemen en apparatuur wanneer u OBG Advisor bent.
 • Overige gegevens: alle andere Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt. Als u bijvoorbeeld kiest om ons Persoonsgegevens van uw gezinsleden te verstrekken bij het contact met onze klantenservice.

3.2 De persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom

3.2.1 Als klant

 • Als u een OBG aanmaakt of aanvraagt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, wat biografische informatie en overige relevante gegevens, evenals uw communicatievoorkeuren.
 • Als u producten of diensten van OBG of via OBG aankoopt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, facturatie- en financiële gegevens en overige relevante informatie.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of voor één van onze online diensten, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens en overige relevante gegevens waaronder aanmeldgegevens en uw communicatievoorkeuren.
 • Als u onze OBG customer app gebruikt, dan vragen we u om gegevens die betrekking hebben op de app.
 • Als u anderszins met OBG communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze klantenservice. In dat geval verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te beantwoorden.

3.2.2 Als OBG-Advisor

 • Als u zich aanmeldt om OBG-Advisor te worden, dan verzamelen of vragen we uw financiële en zakelijke gegevens en overige relevante gegevens waaronder bijvoorbeeld identificatiegegevens en extra biografische informatie.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of voor één van onze online diensten, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens en overige relevante gegevens waaronder aanmeldgegevens, en ook uw communicatievoorkeuren.
 • Als u zich aanmeldt om deel te nemen aan één van onze evenementen/incentive-reizen, dan verzamelen of vragen we de contactgegevens van u en uw gast, identificatiegegevens en overige relevante gegevens waaronder biografische informatie, aanmeldgegevens en facturatie- en financiële gegevens.
 • Als u onze OBG Advisor app gebruikt, dan vragen we u om gegevens die betrekking hebben op de app.
 • Als u een ongewenst voorval meldt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens evenals informatie omtrent het ongewenste voorval. Mogelijk betreft dat gezondheidsgegevens.
 • Als u IT-systemen of apparatuur van ons bedrijf gebruikt, dan kunnen we gegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van dergelijke apparatuur.
 • Als u anderszins met OBG communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen via diverse communicatiekanalen. In dat geval verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden.

3.2.3 Als sollicitant

 • Als u bij ons solliciteert, dan vragen wij u om gegevens die betrekking hebben op uw sollicitatie zoals uw naam, contactgegevens, arbeidsverleden en opleidingsachtergrond.
 • Als u anderszins met OBG communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen via diverse communicatiekanalen, verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden.

3.2.4 Als bezoeker van een kantoor

 • Als u één van onze gebouwen bezoekt, dan kunnen we gegevens verzamelen die nodig zijn om u te identificeren en de nodige beveiligingscontroles uit te voeren, bijvoorbeeld uw naam en de naam van uw bedrijf. We kunnen eveneens beelden van bewakingscamera’s verzamelen zodat we u kunnen identificeren.

3.2.5 Als bezoeker van een website

 • Als u onze Website bezoekt of onze Apps gebruikt, dan verzamelen, bewaren en gebruiken we automatisch technische gegevens over uw apparatuur en uw interactie met onze Website en Apps (‘Algemene Informatie’). Deze Algemene Informatie wordt met behulp van verschillende cookies en andere technische middelen vanuit uw computer of uw persoonlijke apparaat naar ons gestuurd. Sommige webbrowsers kunnen ‘do-not-track’-signalen sturen naar Websites waarmee de browser communiceert. Onze Websites reageren momenteel niet op deze ‘do-not-track’-signalen.
Consulteer hieronder onze cookie policy voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u die kunt uitschakelen.

Uw Persoonsgegevens aan ons verstrekken is niet verplicht. Het is echter mogelijk dat we de bepaalde diensten niet kunnen leveren als u ervoor kiest uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

3.3 Uw plichten

We verwachten dat u ons uitsluitend Persoonsgegevens over uzelf verstrekt. Verstrekt u ons ook Persoonsgegevens van anderen, dan dient u ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op het feit dat u dergelijke informatie aan ons verstrekt en om ons, waar nodig, toestemming te geven om deze informatie te gebruiken, te verwerken en over te dragen. Met name – en onder voorbehoud van de ter plaatse geldende wetten – als u een kredietkaart gebruikt die niet op uw naam staat, dan bevestigt u dat de kredietkaarthouder ingestemd heeft met het gebruik van zijn/haar kredietkaart voor uw aankoop en ermee akkoord gaat dat OBG zijn/haar Persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en bekendmaken om uw aankoop te verwerken.

We verwachten ook dat de Persoonsgegevens die u ons verstrekt correct zijn en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als uw Persoonsgegevens bijgewerkt moeten worden.

3.4 Persoonsgegevens die we via derden verzamelen

De meeste Persoonsgegevens die we over u verzamelen betreft informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. In voorkomend geval kunnen we ook Persoonsgegevens over u ontvangen van:

 • OBG-Advisors
 • Mensen die ons uw Persoonsgegevens verstrekken (bijvoorbeeld uw gezinsleden)
 • Regelgevende instanties
 • Andere bedrijven die diensten aan ons leveren
Sommige van deze bronnen van derden kunnen openbaar beschikbare informatiebronnen bevatten.

3.5 Minderjarigen

OBG verkoopt niet rechtstreeks producten of diensten aan kinderen, en OBG-Advisors mogen niet minderjarig zijn.

Minderjarigen mogen de Website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

We verzamelen of verwerken op geen enkele manier bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en richten onze diensten, Website of Apps niet op jongeren onder de 18 jaar. Als u denkt dat een kind waar u verantwoordelijk voor bent, ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, dan raden we u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen. Samen met u zullen we dan alles in het werk stellen om dat te verhelpen.

Als u uw kind aanmeldt voor een evenement of incentive-reis van OBG, dan verwerken we de Persoonsgegevens van uw kind zodat hij/zij het evenement of de incentive-reis kan bijwonen. Mocht het m.b.t. uw kind nodig zijn een bijzondere categorie Persoonsgegevens te verwerken voor het evenement, dan zullen we uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor vragen.

4 Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

We verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving: (i) om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met u, (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) als het in ons gerechtvaardigd zakelijk belang is om uw Persoonsgegevens te gebruiken, of (iv) op basis van uw toestemming. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten onze bedrijfsactiviteiten en het evalueren en verbeteren van onze organisatie, het voorkomen van en onszelf en anderen beschermen tegen fraude, ongeoorloofde transacties, claims en andere aansprakelijkheden, en zorgen voor naleving van zowel het bedrijfsbeleid als industrienormen. Voor bedrijven zoals OBG met wereldwijde bedrijfsactiviteiten wordt de verwerking van uw Persoonsgegevens voor interne administratieve doeleinden doorgaans ook als een gerechtvaardigd belang beschouwd. Zoals bij wet vereist, hebben we onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zorgvuldig afgewogen tegen uw rechten inzake gegevensbescherming. Mocht u meer informatie willen over deze afweging, neem dan contact op met het Privacy Team.

Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken is afhankelijk van wie u bent en hoe u met ons in aanraking komt. Hierboven vindt u een lijst met manieren waarop we Persoonsgegevens gebruiken en op welke gronden we ons daarbij baseren.

We verwerken bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (zoals ras, etniciteit of gezondheid gerelateerde gegevens) uitsluitend in bijzondere gevallen en wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming).

Mocht u vragen hebben over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en verzamelen, neem dan contact op met het Privacy Team.

5 Uw persoonsgegevens delen en overdragen

5.1 Persoonsgegevens delen

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • andere entiteiten van OBG, inclusief hun bestuurders, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers, voor operationele, beheersmatige, administratieve, toezichthoudende of evaluatieve of educatieve doelen.
 • advocaten, auditors, financiële adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan OBG.
 • leveranciers en dienstverleners – inclusief maar niet beperkt tot – dienstverleners voor leveringen en verzendingen, aanbieders van telecommunicatie- en betaaldiensten, organisatoren van evenementen, reisbureaus en verzekeringsmaatschappijen.
 • een derde partij, mocht het zo zijn dat OBG alle of een deel van haar activa aan een dergelijke derde verkoopt, daarmee fuseert of erdoor overgenomen wordt.
 • alle desbetreffende regelgevende instanties, overheidsinstanties en -organen of andere relevante instanties, autoriteiten of organen en toezichthouders van de industrie, evenals iedereen aan wie OBG krachtens wetten, voorschriften of verordeningen, juridische procedures of geschillenbeslechting gedwongen, verplicht of gemachtigd wordt om deze informatie bekend te maken.
 • iedereen die handelt uit hoofde van een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtsmacht of een vergelijkbare juridische procedure.
Als u OBG-Advisor of klant bent, dan kunnen we uw Persoonsgegevens bovendien overdragen aan uw upline OBG-Advisors en/of sponsors mochten wij bepalen dat zulks nodig is om een goede upline-ondersteuning te waarborgen of voor educatieve doeleinden van OBG-Advisors.

In dergelijke gevallen zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle externe ontvangers redelijke beveiligingsmechanismen hebben geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen.

We maken uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun eigen direct marketing.

5.2 Persoonsgegevens overdragen

We dragen Persoonsgegevens over aan andere rechtsgebieden voor zover nodig voor de doelen die beschreven staan in deze privacyverklaring, inclusief naar rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het rechtsgebied waarin uw Persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

Wanneer we uw Persoonsgegevens overdragen aan andere landen, dan beschermen we die gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en conform de toepasselijke wetgeving. Waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving, gaan we bindende contractuele verplichtingen aan met de ontvanger van de gegevens om uw rechten inzake gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien zullen we, waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving, alle gegevensdoorgiften en/of mechanismen voor gegevensdoorgiften melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6 Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We beschermen uw Persoonsgegevens en treffen fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

We werken vooral met gegevensnetwerken die beschermd zijn door firewalls en systemen ter beveiliging van wachtwoorden die standaard zijn in de industrie. We maken ook gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de doorgifte van uw Persoonsgegevens te beschermen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot deze informatie voor een rechtmatig bedrijfsdoel.

Bovendien is de toegang tot uw Persoonsgegevens beperkt tot personeel en dienstverleners die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Hoewel we ernaar streven onze systemen, locaties, activiteiten en informatie te allen tijde te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijzigingen en openbaarmaking, als gevolg van de inherente aard van het internet als open, wereldwijd communicatiemiddel en overige risicofactoren, kunnen we niet garanderen dat informatie – tijdens de doorgifte of wanneer die opgeslagen staat op onze systemen – absoluut veilig is tegen inbreuken van anderen.

Mocht u vragen hebben over hoe we uw Persoonsgegevens beschermen, neem dan contact op met het Privacy Team.

6.1 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang dat nodig is om de verwerkingsdoelen te verwezenlijken die hierboven vermeld staan onder ‘De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom’. Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw Persoonsgegevens niet langer bewaren als onze (contractuele) relatie met u eindigt, tenzij langer bewaren toegestaan of vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

7 Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Die zijn:

 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die we over u verwerken, te corrigeren.
 • Recht op wissing. U heeft het recht om ons te verzoeken dat we Persoonsgegevens die we over u verwerken onder specifieke voorwaarden verwijderen.
 • Recht op het intrekken van toestemming. Als u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór intrekking gebaseerd was op uw toestemming. Dit omvat situaties waarin u zich wilt afmelden voor marketingboodschappen die u van ons ontvangt.
 • Recht op inzage. Behoudens bepaalde uitzonderingen heeft u recht op inzage en het recht ons een kopie van de Persoonsgegevens die we over u verwerken te vragen. Die kopie verstrekken we vervolgens elektronisch en/of schriftelijk, of mondeling mits toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor dit verzoek tot inzage.
 • Recht op beperken van de verwerking. U heeft het recht ons te verzoeken om het verwerken van uw Persoonsgegevens onder specifieke voorwaarden te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht ons te verzoeken dat we de Persoonsgegevens die we over u hebben onder specifieke voorwaarden overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar. Als de wettelijke rechtvaardiging voor het feit dat wij uw Persoonsgegevens verwerken ons rechtmatig belang is, dan heeft u het recht bezwaar te maken tegen die verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij geven gehoor aan uw verzoek, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de gegevens moeten blijven verwerken voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
Als we uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, dan heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen die verwerking – waaronder ook profilering voor zover dat verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, dan verwerken we uw Persoonsgegevens niet langer voor dat doel.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met het Privacy Team. We reageren op uw al uw verzoeken om de bovenstaande rechten van u als betrokkene uit te oefenen binnen de periode zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. Naar eigen goeddunken kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen voordat we u de gevraagde informatie verstrekken. Zo weten we zeker dat uw Persoonsgegevens alleen aan u verstrekt worden. Wellicht kunnen we uw verzoek niet inwilligen als u besluit ons niet de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om tegemoet te komen aan uw verzoek. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek behandeld hebben of als u van mening bent dat we de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming geschonden hebben, dan kunt u een klacht of vordering indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld bij de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont).

8 Uw keuzes qua marketing

U bepaalt of u direct marketing van ons wilt ontvangen (die we bijvoorbeeld elektronisch verzenden, zoals promotionele e-mails). In bepaalde markten moet u ons toestemming geven voordat u marketingboodschappen ontvangt. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om een vakje aan te vinken om aan te geven dat u ‘promotionele e-mails wilt ontvangen’ wanneer u zich aanmeldt als nieuwe klant of OBG-Advisor. In alle markten kunt u ervoor kiezen om dergelijke boodschappen nooit te ontvangen. Als u niet langer marketingboodschappen wilt ontvangen, op een mailinglijst wilt blijven staan waarop u zich eerder geabonneerd heeft of nog andere marketingboodschappen wenst te ontvangen, volg dan de afmeldlink in de betreffende boodschap of neem contact op met het Privacy Team.

9 Cookie policy

Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze website te verbeteren, om je gepersonaliseerde inhoud te tonen, om ons websiteverkeer te analyseren en om te begrijpen waar onze bezoekers vandaan komen. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies en andere volgtechnologieën.

10 Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We stellen u op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen door die hier te publiceren of door u op de hoogte te stellen via andere geschikte communicatiekanalen die we normaliter met u gebruiken. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden – tenzij anders aangegeven – onmiddellijk van kracht nadat ze op deze Website gepubliceerd zijn. De privacyverklaring is voor het laatst herzien op 3 september 2019.

Combineer alledaagse diensten bij One Bill Global en vereenvoudig je leven, bespaar op je uitgaven en controleer je budget.

Contact

One Bill Global HQ
Jules Bordetlaan 13
1140 Evere
België

Links

Home